مقالات

طراحی و استاندارد سازی مراکز داده

چرخه حیات مراکز داده

چرخه حیات  مرکز داده (Life cycle) به یک سری فرایند متصل و مرتبط به هم اطلاق می گردد که شامل...

تعیین سطح مراکز داده

تعیین سطح مراکز داده

تعیین سطح مرکز داده تعیین سطح مراکز داده با توجه به میزان تاثیرگذاری سرویس های سازمان بر جامعه توسط تیم...