استراتژی های طراحی مراکز داده

در خصوص طراحی مراکز داده که یکی از اجزای مهم چرخه حیاتی مراکز داده می باشد، استراتژی و دستورالعمل هایی به کار برده می شود که همگی از استاندارد های مراکز داده بهره می برند.

در فاز طراحی مرکز داده با توجه به فعال بودن Brownfield و غیرفعال بودن Greenfield استراتژی های طراحی مراکز داده مشخص شده که مطابق با شکل زیر فاز طراحی آغاز می گردد.

استراتژی های طراحی مراکز

 

استراتژی های طراحی مراکز داده

با توجه به شکل بالا که استراتژی های طراحی مراکز داده مشخص شده می توان نتیجه گرفت که پروژه های Greenfield زمان بهره برداری طولانی تری نسبت به پروژه های Brownfield دارند ولی از نظر انعطاف پذیری و محدودیت فضا اختصاصی برتری قابل توجه ای در طراحی و ارائه طرح DRP) disaster recovery plan) نسبت به پروژه های Brownfield دارند.

در طراحی های Greenfield استاندارد سازی مراکز داده ، تیم طراح با چالش های بیشتری مواجه می شوند که پروسه برنامه زمان بندی طراحی را طولانی تر می نماید.

طراحی مراکز داده معطوف به نیازهای کنونی سازمان نبوده و تیم طراحی می بایست اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سازمان را در طراحی خود لحاظ نماید.

یکی از ویژگی های تیم طراحی در نظر گرفتن میزان هزینه , کارایی و اثر بخشی در مقابل بازگشت سرمایه با توجه به اهداف بلند مدت سازمان بوده که وجه تمایز یک تیم طراح خوب از طراحی که صرفا استاندارد های اتاق سرور را ملاک طراحی خود قرار می دهد می باشد.